Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Rok założenia: 1990.

O GLA

Opublikowany Sierpień 23, 2010

Niepubliczne liceum ogólnokształcące założone przez Stowarzyszenie Szkół Niezależnych, obecnie prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, dzięki czemu świadectwa wystawiane przez GLA są honorowane na równi ze świadectwami szkół państwowych.

Cele GLA:
Głównym celem, do którego dąży GLA, jest zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego z uczniów. Szczególnie pomaga w realizacji tego celu życzliwe nastawienie nauczycieli i kilkunastoosobowe klasy, w których zanika poczucie anonimowości i wyobcowania. Oprócz jak najlepszego przygotowania do matury i egzaminu wstępnego na studia, GLA wyposaża swego absolwenta w niezbędne umiejętności przydatne w dorosłym życiu:
– dobrą znajomość języka angielskiego
– znajomość kompleksowej obsługi komputera
– orientację w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej na poziomie wystarczającym do prowadzenia małego Przedsiębiorstwa

Program nauki:
Obowiązkowy program z większości przedmiotów realizowany jest w dwóch pierwszych latach nauki. Klasa trzecia to przede wszystkim nauczanie fakultatywne i przygotowanie do matury i egzaminu wstępnego na studia.
Program realizujemy w autorskich klasach i klasie ogólnej. Ukierunkowanie klas pierwszych nie przekreśla możliwości wyboru innej specjalizacji w klasach późniejszych.

Propozycje programowe: klasy tematyczne

Opublikowany Sierpień 23, 2010

Od lat GLA prowadzi klasy menedżerskie.Oprócz przedmiotów ogólnych realizujemy autorski program z zakresu:
– marketingu,
– elementów prawa,
– przedsiębiorczości,
– ekonomii stosowanej

Jednym z celów nauczania w tych klasach jest kształtowanie człowieka przedsiębiorczego i sprawnego pod względem organizacyjnym. Nowym elementem w nauczaniu jest program Klasa – Firma, który umożliwia uczniom prowadzenie realnej działalności gospodarczej.

Inna, tradycyjna propozycja GLA to autorska klasa informatyczna. Realizowany jest w niej oryginalny, zatwierdzony przez MEN, program nauczania informatyki, wzbogacony o wiele rozwinięć praktycznych.

Języki obce

Opublikowany Sierpień 23, 2010

We wszystkich profilach realizowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze od 6. godzin tygodniowo w klasie I do 8-10. w klasie III.
W mniejszym wymiarze godzin nauczane są języki: niemiecki i francuski. Na życzenie uczniów i rodziców istnieje możliwość zorganizowania innych lektoratów.

Opieka pedagogiczna

Opublikowany Sierpień 23, 2010

GLA stworzyło swój własny program wychowawczy. Opiera się on na żywym kontakcie z uczniami i rodzicami, szybkim wychwytywaniu problemów i rozwiązywaniu ich z poszanowaniem regulaminu szkolnego i zachowaniem godności ucznia. Jednym z efektów programu jest założenie przy szkole Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM, działającego nie tylko na potrzeby szkoły.

Nowatorskie metody nauczania. Nauczanie metodą projektów, nauczanie modułowe.

Opublikowany Sierpień 23, 2010

Poszukujemy coraz to nowych sposobów przekazywania wiedzy. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Gdańskim mamy możliwość realizowania nowych metod nauczania w dziedzinie chemii, takich jak: metody projektów czy metoda modułowa. Szczególnym naszym osiągnięciem na tym polu są coroczne ( już od 1998 r.)prezentacje na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Chemia a sztuka – przykład międzyprzedmiotowego nauczania w szkole.

Młodzież sama przygotowała farby, a potem namalowała obrazy. Projekt Chemia a higiena. Młodzież zrealizowała tematy: mydła, proszki do prania, szampony i detergenty. Przeprowadzono doświadczenia, wywiad z lekarzem dermatologiem oraz sondę uliczną na temat używania środków czystości.

Metoda modułowa – uczniowie zbadali skład chemiczny coca – coli i wody mineralnej. Porównywali wyniki z etykietami na butelkach. Mieli okazję przekonać się , że nie zawsze smak jest wyznacznikiem tego, co jest naprawdę dobre i zdrowe.

Współpraca

Opublikowany Sierpień 23, 2010

Koncepcja programowa GLA opiera się na współpracy z wieloma organizacjami naukowymi i społecznymi, z których szczególnie chcielibyśmy wymienić Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Fundację im. Stefana Batorego.