Indywidualny rozwój

Ideą powstania szkoły była i jest realizacja autorskich programów nauczania i koncentracja działań wokół poszczególnych uczniów zmierzająca do osiągania przez nich satysfakcji i właściwej motywacji. Indywidualizacja rozwoju ucznia możliwa jest dzięki zaangażowaniu wykfalifikowanej kadry, przygotowanej do wyzwań, jakie stawia dzisiaj świat.
GLA jest wymarzoną szkołą do realizacji przez uczniów własnych pasji i poszukiwań wykraczających poza program nauczania. Jest też właściwym miejscem dla młodych ludzi, którzy nie potrafią jeszcze znaleźć odpowiedzi na pytania, czym chcą się zajmować, jak pogłębiać zainteresowania czy jaką zawodową drogę obrać w przyszłości. Wykwalifikowana kadra oraz specjaliści z Ośrodka Psychologiczno–Pedagogicznego RAZEM pomogą w wyborze drogi zawodowej i wesprą indywidualne poszukiwania ścieżek rozwoju.  Wdrażana obecnie reforma programowa szkół ponadgimnazjanych wymaga od młodzieży deklaracji i wyboru określonego kierunku edukacji na poziomie liceum, a od administracji szkolnej – edukacji ścisłego zaszeregowania – czyli wyboru od klasy II przedmiotów tzw. rozszerzonych i uzupełniających. Ze względu na kameralność szkoły i pracującą w niej kadrę pedagogiczną jesteśmy w stanie zagwarantować realizację każdego, wskazanego przez ucznia przedmiotu na poziomie rozszerzonym i odpowiednie przygotowanie do matury.
Nauczamy nowocześnie i niestereotypowo, wykorzystując nowoczesne technologie. Nauczamy podmiotowo, pomagamy odnaleźć własne tempo pracy. W pracy preferujemy aktywizujące metody nauczania a naszą ulubioną jest metoda projektu. Dzięki niej młodzież uczy się wyszukiwania właściwych informacji, zdobywa wszechstronnie doświadczenie, uczy się na własnych błędach, współpracuje z rówieśnikami i osobami dorosłymi, kształtuje nawyki samodzielnego podejmowania przemyślanych decyzji i planowania, myślenia szczegółowego i całościowego. Realizujemy projekty ogólnopolskie, międzynarodowe, ale również jesteśmy dumni ze zrealizowanych z dużym powodzeniem projektów własnych. Szczególnie bliskie nam są: edukacja prospołeczna, kulturalna, obywatelska , w której nasza młodzież aktywnie uczestniczy.
Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia podczas licznych wymian międzynarodowych. Obecnie naszymi partnerami są szkoły z Niemiec, Norwegii, Ukrainy. Wszystkie cele możemy realizować dzięki rozbudowanej strukturze organizacyjnej, jaką stworzyliśmy przez wiele lat, partnerom naukowym i biznesowym, choć najważniejszym wyznacznikiem pozostaje nasza niesłabnąca energia twórcza.