Informacje

Wolontariat (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – przyjacielskie. Ma ona taki charakter, na jaki się dana osoba zdecyduje. Może mieć formę jednorazowych akcji, np. pomoc w zbiórkach żywności, zabawach, organizowaniu czasu dla dzieci, lub pracy na rzecz podopiecznych przez dłuższy okres czasu. Oprócz pracy grupowej można także pracować indywidualnie.
Wolontariusz – osoba pracująca na rzecz innych ludzi bez wynagrodzenia. Wolontariuszami mogą być wszyscy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.
Kto może zostać wolontariuszem?
Powinieneś przede wszystkim: CHCIEĆ. Wolontariuszem może bowiem być każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, wykształcenie. Każdy kto chce dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. W zamian otrzymasz ogromną satysfakcję i radość z wykonywanej pracy.
Nasze cele
Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środkowo szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). Celem projektu jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystania ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Program ten polega na łączeniu na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
Projekt zakłada angażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych, po pierwsze na terenie szkoły (np. pomoc słabszym uczniom, organizację kół zainteresowań i grup dyskusyjnych, podejmowanie działalności akcyjnej na rzecz szkoły). Drugi obszar działalności to praca na rzecz środowiska zewnętrznego tzn. skierowana na młodzież szkół podstawowych, na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami społecznymi , działania skierowane na integrację grup rówieśniczych wywodzących się z różnych środowisk oraz różnych obszarów województwa pomorskiego.
Zadania Koła w naszej szkole:
1. Pomoc rówieśnicza
2. Promocja szkoły
3. Pozyskiwanie funduszy
4. Działalność statutową
5. Obsługa konferencji i imprez
6. Udzielanie korepetycji słabszym uczniom
7. Wpisywanie danych do komputera
8. Kolportaż pism i ulotek
9. Udział w akcjach profilaktycznych
10. Udział w imprezach szkolnych
11. Pomoc w przygotowaniu wycieczek szkolnych
12. Współpraca z zaprzyjaźnionymi organizacjami
13. Promowanie idei aktywności obywatelskiej
14. Współdziałanie i praca na rzecz społeczności lokalnej
WOLONTARIAT
JEST SZANSĄ DLA KAZDEGO NIEZALEZNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM. WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.
Wolontariusz powinien:
– mieć jasno określony zakres obowiązków;
– zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoja działalnością;
– wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z ta osobą;
– mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
– być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
– być objętym ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
– mieć satysfakcję z własnej aktywności;
– przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.
Wolontariusz powinien:
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się , ze maja swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoja wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
Wolontariusz
Osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Według badań przeprowadzonych w 2002 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i firmę SMG/KRC, 11,1% czyli 3,3 mln dorosłych Polaków w ciągu ostatniego roku pracowało w charakterze wolontariuszy na rzecz organziacji pozarządowych lub instytucji.
Z badań przeprowadzonych w tym samym roku wśród organizacji pozarządowych wynika, że w blisko połowie polskch organizacji (47%) część prac wykonywanych jest przez wolontariuszy, którzy jednocześnie nie są członkami organizacji. Ich liczbę można szacować na ok. 1,6 mln. osób. Grupa stałych, angażujących się regularnie wolntariuszy liczy ok. 331 tys. W 2001 roku jeden wolontariusz przepracował w organizacji średnio ok. 18. godzin miesięcznie.
Raport z badań: WOLONTARIAT I FILANTROPIA POLSCE .
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
W 1985 roku rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych pozostawiono, że 5 grudnia będzie Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, będzie światem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej, stało się zaczątkiem nowej tradycji, dniem dużej promocji wolontariatu. Od tego czasu w większości krajów świata 5 grudnia organizowane są różnego rodzaju uroczystości będące dowodem uznania dla milionów wolontariuszy. Odbywają się zjazdy, seminaria i spotkania na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzień ten celebrowany jest w prawie wszystkich lokalnych organizacjach wolontarystycznych: odbywają się: przyjęcia, pikniki, zabawy, składane są podziękowania, wręczane dyplomy i znaczki z logo danej organizacji. W niektórych organizacjach do tradycji należy już organizowanie w tym dniu wystaw o tematyce wolontarystycznej czy akcji (np. sadzenia drzewek połączone z przyjęciem na świeżym powietrzu). W Wielkiej Brytanii prócz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w którym organizowane są głównie duże uroczystości na poziomie krajowym, dodatkowo celebruje się tzw. „Tydzień Wolontariuszy” przypadający na 1-7 czerwca, podczas którego wolontariusze organizują różnego rodzaju akcje np. sprzedaż wypieków cukierniczych, konkursy dla dzieci połączone z zabawami i imprezami rekreacyjno-rozrywkowymi. Do światowej tradycji należy również wysyłanie pocztówek z życzeniami dla wolontariuszy. Motywacja. Najprościej rozumiana tym, co uzasadnia, wyjaśnia, wywołuje zachowania ludzi. Zrozumienie motywacji zawsze było i jest dla osób kierujących pracą innych najistotniejszą kwestią. W sztuce motywowania mieszczą się dwa podstawowe pojęcia. Skuteczność i sprawność. Skuteczność – to robienie właściwych rzeczy. Sprawnosć – to robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób. Skuteczne motywowanie jest zbiorem technik uczących, jak skutecznie manipulować ludźmi, jak ich eksploatować. Chodzi w nim o umiejętność kojarzenia interesów przede wszystkim ludzi pracujących w firmie oraz samej firmy. Korzyści powinny odnosić obie strony. I o tym powinni pamiętać koordynatorzy pracy wolontariuszy i sami wolontariusze.
Sytuacja prawna
Do kwietnia 2003 roku sytuacja prawna wolontariuszy w Polsce nie była uregulowana. 24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Dziale III ustawy znalazły się przepisy określające prawa i obowiązki wolontariuszy oraz organizacji i instytucji mogących korzystać z ich świadczeń.
Zgodnie z tą ustawą wolontariusze mogą wykonywać świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.
Przepisy zawarte w ustawie stosuje się także do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *